1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ
 2. У цьому Договорі терміни вживаються у такому значенні:

· Договір - публічний електронний договір купівлі-продажу товарів, укладений Продавцем із Покупцем на відстані за допомогою засобів дистанційного зв'язку (Інтернет) на умовах, викладених в цьому Договорі.

· Покупець - фізична або юридична особа, яка здійснює Замовлення і купує, замовляє, використовує або має намір купити чи замовити товари в інтернет-магазині «OMA FITNESS», представлені на сайті https://oma-fitness.com.ua.

· Продавець - суб’єкт підприємницької діяльності, який реалізує товари, представлені в інтернет-магазині «OMA FITNESS».

· Адреса електронної пошти (e-mail): customerservice@domsporta.ua.

· Інтернет-магазин - відповідно до Закону України «Про електронну комерцію», засіб для представлення та/або реалізації товару, роботи чи послуги шляхом вчинення електронних правочинів на Сайті.

· Особистий Кабінет - персоналізований інтерфейс Сайту з набором призначених для користувача інструментів для здійснення покупок з каталогу інтернет-магазину «OMA FITNESS» на Сайті.

· Товар - матеріальний об'єкт, виставлений для продажу на Сайті.

· Замовленняоформлена належним чином заявка Покупця на покупку і доставку обраного на Сайті Товару, адресована Продавцеві.

· Вартість Замовлення - сума до оплати при отриманні Покупцем замовлення, після застосування знижок або бонусів (за наявності) з урахуванням вартості доставки. В розрахунок вартості Замовлення включено податки, передбачені чинним законодавством України.

· Вартість Товару - ціна Товару, виражена в грошовому еквіваленті, вказана у гривнях без врахування вартості доставки Замовлення. Вартість Товару зазначається у Видатковій накладній, що надається Покупцеві разом з Товаром.

· Транспортна компанія - відповідна кур’єрська компанія, що надає послуги доставки Замовлення, яку Покупець обирає із запропонованих на Сайті при оформленні Замовлення.

· Персональні дані - особиста інформація (в тому числі прізвище, ім'я, по батькові, дата народження, адреса, контактний телефон, адреса електронної пошти, реєстраційний номер облікової картки платника податків (ІПН) та номер поточного рахунку в банку (надаються тільки при оформленні повернення Товару), добровільно і усвідомлено надається Покупцем при реєстрації та/або оформленні Замовлення на Сайті, і необхідна для виконання замовлення інтернет-магазином «OMA FITNESS».

· Товаросупровідні документи - комплект документів, які передаються Покупцю шляхом їх вкладення у Замовлення разом із Товаром. Комплект документів складається з Видаткової накладної (2 екземпляра) та інших документів, що додаються до Товару (інструкція з експлуатації, гарантійний талон та інше).

 

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 2. Цей Договір є публічним відповідно до статті 633 Цивільного кодексу України, його умови є однаковими для всіх покупців незалежно від статусу (фізична особа, юридична особа, фізична особа-підприємець). Відповідно, придбаваючи товари в інтернет-магазині «OMA FITNESS», Покупець автоматично приймає наведені нижче умови Договору та погоджується з ними.
 3. Покупець цим визнає, що акцепт цього Договору рівносильний підписанню та укладенню Договору на умовах, викладених в цьому Договорі.
 4. Шляхом укладення цього Договору Покупець в повному обсязі приймає умови та порядок оформлення замовлення, оплати товару, доставки товару, повернення товару, відповідальності за недобросовісне замовлення та інші умови Договору.
 5. Цей Договір розроблено та затверджено у відповідності до чинного законодавства України, зокрема Закону України «Про електронну комерцію», Закону України «Про захист прав споживачів», Правил роздрібної торгівлі непродовольчими товарами, Правил продажу товарів на замовлення та поза торговельними або офісними приміщеннями, інших актів чинного законодавства України.
 6. Цей Договір регулює відносини Продавця з продажу товарів на замовлення Покупця шляхом укладання електронного договору купівлі-продажу товарів на відстані за допомогою засобів дистанційного зв'язку.
 7. Цей Договір є публічною пропозицією для Покупця укласти Договір на умовах, викладених у ньому.
 8. Продаж Товарів на замовлення на Сайті здійснюється через укладання електронного договору між Покупцем та Продавцем на підставі цього Договору шляхом пропозиції його укласти (оферти) Продавця та її прийняття (акцепту) Покупцем. Прийняття (акцепт) може бути надане Покупцем шляхом:

· реєстрації на Сайті та оформлення Замовлення в електронній формі відповідно до цього Договору, або

· оформлення Замовлення в телефонному режимі та оплата такого Замовлення, або

· вчинення Покупцем дій, що вважаються прийняттям пропозиції укласти електронний договір відповідно до цього Договору.

 1. Договір є публічним та діє до повного його виконання сторонами або до його припинення будь-якою зі сторін у порядку, встановленому Договором та чинним законодавством України. Умови Договору визначаються Продавцем самостійно у відповідності та на виконання вимог чинного законодавства України. Умови Договору можуть бути змінені Продавцем в односторонньому порядку. Зміни набувають чинності після їх публікації на Сайті та застосовуються до будь-яких Замовлень, розміщених на Сайті після зазначеної публікації змін. Оформлення Замовлень на Сайті свідчить про згоду Покупця з Договором та усіма внесеними до нього змінами.
 2. У разі якщо чинним законодавством України встановлено норми, які суперечать цьому Договору, перевагу при застосуванні матимуть відповідні положення чи норми чинного законодавства України.
 3. Умови цього Договору діють на території України в інтернет-магазині «OMA FITNESS».

 

 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
 2. Цей Договір є офіційною пропозицією Продавця укласти Договір купівлі-продажу товарів дистанційним способом, через інтернет-магазин Продавця «OMA FITNESS», на офіційному Сайті Продавця - https://oma-fitness.com.ua.
 3. Моментом повного і безумовного прийняття Покупцем пропозиції Продавця (акцептом) укласти електронний договір купівлі-продажу товарів, вважається факт оплати Покупцем Замовлення на умовах цього Договору, у строки та за цінами, вказаними на Сайті Продавця.
 4. За Договором Покупець, здійснивши Замовлення Товару, сплачує Продавцю грошову суму за Товар, за ціною, вказаною на Сайті https://oma-fitness.com.ua в день розрахунку, а Продавець зобов'язується передати Покупцеві Товар в обраний ним спосіб і час.
 5. В рамках Договору оплата Товару здійснюється Покупцем на користь Продавця у вигляді безготівкового або готівкового розрахунку.
 6. Договір не включає вартість доставки Товару за адресою Покупця.

 

 1. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ПОКУПЦЯ
 2. Покупець зобов’язаний:

4.1.1. Своєчасно здійснювати оплату Замовлень згідно із встановленим порядком розрахунків у цьому Договорі.

4.1.2. Повідомляти Продавця про відсутність доставки Товару в узгоджений Сторонами час та/або про відсутність у Замовленні товаросупровідних документів. У разі не повідомлення Продавця про відсутність товаросупровідних документів протягом двох календарних днів з моменту отримання Товару, вважається, що Покупець отримав їх у повному обсязі.

4.1.3. Дотримуватися умов придбання Товарів, що передбачені цим Договором.

4.1.4. Не вчиняти будь-яких дій, здійснення або замах на здійснення яких передбачає встановлену в Україні кримінальну, адміністративну або цивільну відповідальність.

4.1.5. Виконувати інші обов’язки згідно з чинним законодавством України та положеннями цього Договору.

 1. Покупець має право:

4.2.1. Замовляти у Продавця будь-які Товари, інформація щодо продажу яких розміщена на Сайті, відповідно до умов цього Договору.

4.2.2. У разі виявлення протягом встановленого гарантійного строку недоліків, в порядку та у строки, що встановлені законодавством, вимагати:

1) пропорційного зменшення ціни;

2) безоплатного усунення недоліків Товару в розумний строк;

3) відшкодування витрат на усунення недоліків Товару.

У разі виявлення протягом встановленого гарантійного строку істотних недоліків, які виникли з вини виробника Товару (Продавця), або фальсифікації Товару, підтверджених за необхідності висновком експертизи, Покупець, в порядку та у строки, що встановлені законодавством і на підставі цього Договору, має право за своїм вибором вимагати від Продавця або виробника:

1) розірвання Договору та повернення сплаченої за Товар грошової суми;

2) вимагати заміни Товару на такий же Товар або на аналогічний, з числа наявних у Продавця.

4.2.3. Повідомляти Продавця про будь-які претензії, пов’язані з придбанням Товарів, з урахуванням вимог, передбачених Законом України "Про звернення громадян".

4.2.4. Розірвати укладений Договір шляхом повідомлення Продавця про це протягом чотирнадцяти календарних днів з моменту отримання Товару, якщо Товар не задовольнив його за формою, габаритами, фасоном, кольором, розміром або з інших причин не може бути ним використаний за призначенням.

4.2.5. Користуватися іншими правами згідно з чинним законодавством України та цим Договором.

 

 1. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ПРОДАВЦЯ
 2. Продавець зобов’язаний:

5.1.1. Забезпечити продаж Товарів у відповідності з цим Договором та вимогами чинного законодавства України.

5.1.2. Прийняти від Покупця Товар належної якості протягом строків, встановлених законодавством України на умовах, встановлених цим Договором.

5.1.3. Забезпечити виконання гарантійних зобов’язань згідно з вимогами Закону України «Про захист прав споживачів» та цього Договору.

5.1.4. Приймати від Покупців звернення, заяви, скарги та пропозиції та надавати на них відповіді у встановлений законодавством строк.

5.1.5. Забезпечити відправлення Замовлення із товаросупровідними документами.

5.1.6. Виконувати інші обов’язки згідно з чинним законодавством та цим Договором.

 1. Продавець має право:

5.2.1. Вносити зміни до цього Договору шляхом розміщення змін на Сайті.

5.2.2. Вносити зміни до асортименту Товарів і змінювати ціни на них без узгодження з Покупцем крім Товарів, замовлення щодо яких прийнято від Покупця.

5.2.3. У разі неможливості виконання Договору через відсутність замовленого Товару повідомити про це Покупця протягом 3 (трьох) календарних днів, але не пізніше тридцяти днів з моменту одержання замовлення Покупця. При цьому Продавець має право замінити Товар в разі його відсутності іншим Товаром, якщо:

1) інший Товар відповідає меті використання замовленого Товару;

2) має таку ж або кращу якість;

3) його ціна не перевищує ціни замовленого Товару.

При цьому Продавець зобов’язаний погодити заміну Товару з Покупцем, а прийняття Товару Покупцем вважається згодою останнього на таку заміну.

5.2.4. Підписати видаткову накладну в односторонньому порядку, якщо Покупець не виконає свій обов’язок підписати її та надіслати Продавцю відповідно до умов цього Договору. У цьому разі, видаткова накладна, підписана в односторонньому порядку Продавцем, буде вважатися належним чином оформленим первинним документом, що підтверджує факт реалізації/продажу та отримання Покупцем зазначеного в ній Товару. Така видаткова накладна може бути в подальшому використана Продавцем як доказ здійснення господарської операції у судових органах та інших установах, підприємствах та організаціях незалежно від форми їх власності та підпорядкування.

5.2.5. Реалізовувати інші права згідно з чинним законодавством України та цим Договором.

 

 1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ТОВАР
 2. Інформація про найменування, основні характеристики та ціну Товару розміщується на Сайті Продавцем. Товар представлений на Сайті фото-зразками, при цьому зображення Товару на Сайті може відрізнятися від фактичного зображення Товару в залежності від налаштувань передачі кольору відповідного пристрою, за допомогою якого переглядається Сайт. Ціна Товару може бути змінена Продавцем в односторонньому порядку в будь-який час до моменту підтвердження Замовлення.
 3. Продавець забезпечує належну роботу (застосування, використання) Товару, в тому числі комплектуючих виробів, протягом гарантійного строку, встановленого нормативно-правовими актами, нормативними документами тощо. На Товари, які не мають законодавчо та/або нормативно встановлених строків гарантії, строк гарантії становить 30 (тридцять) календарних днів. Гарантійний строк обчислюється, починаючи від дня передачі Товару Покупцеві, а якщо Товар потребує спеціальної установки (підключення) чи складення - від дня їх здійснення, а якщо день передачі, установки (підключення) чи складення Товару встановити неможливо або якщо Товар перебував у Покупця до укладення Договору, - від дня укладення Договору.

 

 1. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ ЗАМОВЛЕННЯ ТОВАРУ НА САЙТІ
 2. Покупець оформлює Замовлення на Сайті або шляхом звернення за одним з наступних номерів телефону: + 38 044 383 22 44; + 38 097 278 22 44; + 38 095 590 22 44; + 38 093 609 22 44, +38 050 207 00 04 відповідно до цього Договору.
 3. Для оформлення Замовлення за телефоном необхідно:

· зателефонувати за номером телефону: + 38 044 383 22 44; + 38 097 278 22 44; + 38 095 590 22 44; + 38 093 609 22 44, +38 050 207 00 04 (Пн-Сб: з 09:00 до 20:00, Нд: вихідний);

· назвати код артикулу, заздалегідь обраного на Сайті;

· для оформлення Замовлення необхідно вказати «ПІБ» Покупця (одержувача), «Телефон», «e-mail»;

· обрати Транспортну компанію із запропонованих менеджером інтернет-магазину «OMA FITNESS»;

· обрати відділення Транспортної компанії з якого зручно буде забрати Товар або зазначити адресу доставки;

· підтвердити Замовлення менеджеру інтернет-магазину «OMA FITNESS».

 1. Для оформлення Замовлення на Сайті необхідно:

· натиснувши кнопку «У корзину», додати Товар в корзину;

· натиснути кнопку «Перейти в корзину»;

· перевірити Товар у корзині, щоб останній підходив Покупцеві за вказаними параметрами, а також збігався за кількістю, обраною Покупцем;

· натиснути кнопку «Оформити Замовлення»;

· якщо Покупець здійснює покупку вперше, необхідно вказати свій номер телефону, «e-mail» та ПІБ для реєстрації. Або оформити покупку без реєстрації вказавши свій номер телефону, «e-mail» та ПІБ. Якщо Покупець є зареєстрованим користувачем ввести «e-mail» та «пароль» для входу в «Особистий кабінет»;

· натиснути кнопку «Продовжити»;

· для оформлення Замовлення необхідно вказати «ПІБ» Покупця (одержувача), «телефон»;

· обрати Транспортну компанію із запропонованого списку, якщо така можливість передбачена Сайтом або уточнити інформацію у менеджера інтернет-магазину «OMA FITNESS»;

· обрати відділення Транспортної компанії з якого зручно буде забрати Товар або зазначити адресу доставки;

· підтвердити Замовлення.

7.3.1. Для участі в спеціальних пропозиціях або акціях, якщо такі пропонує Продавець, Покупець має бути зареєстрованим на Сайті та здійснювати Замовлення через «Особистий кабінет», якщо така можливість передбачена Сайтом.

7.3.2. Кожне наступне Замовлення, оформлене Покупцем в той самий день, вважається окремим Замовленням та оформлюється як нове відповідно до цього Договору.

 1. Покупець має право оформити Замовлення, вибравши доступний до Замовлення на Сайті Товар. У разі відсутності замовлених Покупцем Товарів на складі Продавця, останній має право виключити вказаний Товар із Замовлення або анулювати Замовлення Покупця, повідомивши про це Покупця по телефону або шляхом направлення відповідного електронного повідомлення на адресу, вказану Покупцем при реєстрації, або іншим способом. При відсутності Товару Покупець має право замінити його аналогічним Товаром, відмовитися від даного Товару, анулювати Замовлення.
 2. Покупець погоджується з тим, що ціна на Товар, відкладений до «кошика», його асортимент і кількість, будуть актуальними лише на момент формування «кошика» і можуть змінюватися, якщо покупка не була остаточно оформлена шляхом натискання кнопки «оформити замовлення» або не була остаточно підтверджена менеджеру інтернет-магазину «OMA FITNESS» в ході телефонної розмови.
 3. Протягом одного дня з моменту оформлення Замовлення на Сайті Покупцеві надається інформація про дату доставки шляхом дзвінка підтвердження на телефон, вказаний Покупцем в Замовленні. Менеджер, який обслуговує дане Замовлення, уточнює деталі Замовлення, погоджує дату та час доставки, яка залежить від наявності замовлених Товарів на складі Продавця і часу, необхідного для обробки і доставки Замовлення.
 4. Замовлення вважається прийнятим для виконання після того, як Покупець отримує лист-підтвердження на адресу електронної пошти, та/або смс-повідомлення, та/або інше електронне повідомлення, зокрема через систему «Viber», «WhatsApp», «Telegram», інші месенджери, на номер телефону, який зазначено Покупцем, з підтвердженням факту оформлення Замовлення і після надання Покупцем уточнюючої інформації щодо Замовлення (у випадку необхідності).
 5. Очікувана дата передачі Замовлення в Транспортну компанію, номер замовлення повідомляється Покупцю менеджером, який обслуговує Замовлення, одним з наступних засобів: електронною поштою, СМС-повідомленням, іншим електронним повідомленням, зокрема через систему «Viber», «WhatsApp», «Telegram», інші месенджери або шляхом телефонного дзвінка Покупцеві.

 

 1. УМОВИ ОПЛАТИ ТА ДОСТАВКИ ЗАМОВЛЕННЯ
 2. Ціна Товару вказується на Сайті в національній валюті України - гривні.
 3. Сума Замовлення дорівнює ціні обраного Покупцем Товару, зазначеного на Сайті. У певних випадках під час покупки певного Товару або групи товарів Покупцю може надаватися додатковий Товар в подарунок, що має на увазі собою покупку такого додаткового Товару за 0,01 грн. або за іншу ціну, зазначену на Сайті.
 4. Оплата обраного Покупцем Товару може бути проведена як за допомогою попередньої оплати, так і оплати після отримання Товару.
 5. Доставка Товару Покупцю здійснюється Транспортною компанією або кур'єрами інтернет-магазину «OMA FITNESS» на зазначену Покупцем адресу або на склад відповідної Транспортної компанії.
 6. Умови оплати та плата за доставку Замовлення (Товару):

8.5.1. Способи оплати:

Оплата Замовлення (Товару) здійснюється в місці його доставки (відділення Транспортної компанії чи представнику інтернет-магазину «OMA FITNESS») готівкою або шляхом застосування електронних платіжних засобів (банківською карткою тощо) або на розрахунковий рахунок Продавця.

Покупець визнає законною оплату Товарів і послуг, замовлених з використанням (підтвердженням) присвоєних йому логіну і паролю на Сайті, якщо така можливість передбачена Сайтом.

Покупець визнає, що оплачені Товари і послуги, які замовлені з використанням (підтвердженням) відповідного логіну і паролю на Сайті, є сплаченими безпосередньо таким Покупцем.

 1. Вартість Замовлення, яка вказується в документах, що видаються Транспортною компанією, включає в себе вартість доставки.
 2. Сторони погодили, що інформація про вартість Товару та вартість доставки, яка зазначена у видатковій накладній має пріоритетність над інформацією, яка зазначається в інших документах.
 3. Порядок доставки Товару

8.8.1. Доставка замовленого Товару здійснюється в строк від 1 (одного) до 7 (семи) робочих днів з моменту підтвердження Замовлення менеджером, але в будь-якому випадку не пізніше тридцяти днів з моменту підтвердження Замовлення. Про прибуття Замовлення на вказану адресу Покупцю буде відправлено автоматичне повідомлення на e-mail або на мобільний телефон (в т.ч. в «Viber», «WhatsApp», «Telegram», або інший месенджер), зазначений Покупцем менеджеру.

8.8.2. Отримання Товару може здійснюватися шляхом його самовивозу з відділення Транспортної компанії або в місці його доставки. При отриманні Товару Покупець здійснює його перевірку на предмет відповідності Замовленню, перевіряє якість та кількість Товару, його цілісність, комплектність. У разі відсутності будь-яких претензій відносно отриманого Товару, Покупець після отримання Товару підписує один екземпляр видаткової накладної та надає один примірник представнику інтернет-магазину «OMA FITNESS» або відправляє її засобами поштового зв’язку за адресою: м. Київ, вул. Набережно-Лугова, 29, офіс 14.

Покупець має право відмовитися від замовленого Товару повністю із зазначенням причини у відповідних документах. З усіх спірних питань щодо замовлення Товару та його оплати Покупець має право звернутися до Продавця або на e-mail: customerservice@oma-fitness.com.ua. У випадку відсутності можливості здійснення доставки певного Товару (відповідної моделі та/або розміру) у відділення Транспортної компанії, дана інформація уточнюється у менеджера або зазначається на Сайті. В такому випадку вибраний Товар (відповідна модель та/або розмір) може бути отриманий лише шляхом самовивозу зі складу Продавця.

 

 1. ПОВЕРНЕННЯ ТОВАРУ ТА ПОВЕРНЕННЯ ГРОШОВИХ КОШТІВ
 2. Повернення Товару належної якості

Покупець має право на повернення Товару належної якості або його обмін у Продавця на аналогічний протягом чотирнадцяти днів, не рахуючи день купівлі, з моменту отримання Товару. Повернення Товару належної якості або його обмін провадиться, якщо він не використовувався і якщо збережено його товарний вигляд, споживчі властивості, пломби, ярлики, а також розрахункові документи (чек, квитанція – у разі самовивозу Товару або видаткова накладна та документ про переказ готівки – у разі самовивозу Товару з відділення Транспортної компанії).

Вартість доставки за повернення Товару належної якості або його обмін сплачує Покупець.

Вартість доставки за повернення Товару сплачує Продавець лише у тому випадку, якщо дотримані усі умови, зазначені нижче:

- отриманий Покупцем Товар має виробничі недоліки (дефекти);

- Покупець попередньо повідомив Продавця про виробничі недоліки (дефекти) Товару, шляхом надсилання відповідного листа на e-mail: customerservice@oma-fitness.com.ua;

- Продавець підтвердив у будь-якій зручній для нього формі про наявність виробничих недоліків (дефектів) Товару та надав Покупцю №ТТН, за яким останній повинен здійснити відправлення Товару Транспортною компанією.

Часткове придбання Замовлення не передбачено. Покупець має право придбати Замовлення повністю або відмовитися від нього до моменту сплати коштів за Товар у такому Замовленні.

 1. У випадку повернення Товару належної або неналежної якості, його обміну, Покупець повинен повернути Товар Транспортною компанією, якою була здійснена доставка Замовлення, на адресу магазину (відповідного центру видачі замовлень Продавця), з якого було відправлено Замовлення або шляхом самостійної доставки такого Товару до відповідного центру видачі замовлень Продавця, в якому було здійснено його отримання, попередньо повідомивши про це Продавця за 1 (один) календарний день;
 2. У випадку розірвання Договору (повернення Товару), необхідною умовою для повернення коштів за повернутий Товар є надання Покупцем Продавцеві розрахункових документів (фіскальний чек, квитанція – у разі самовивозу Товару або Видаткова накладна та документ про переказ готівки – у разі самовивозу Товару з відділення Транспортної компанії), якими підтверджується сплата (придбання) Товару, який повертається. Згідно з умовами цього Договору та для повернення грошових коштів, сплачених за Товар, Покупець зобов’язаний надати разом з Товаром заповнені виключно українською мовою товаросупровідні документи, а саме:

· заповнену та підписану заяву на повернення Товару;

· заповнену та підписану накладну на повернення Товару;

· підписану Покупцем видаткову накладну на Товар;

· копії розрахункових документів, якими підтверджується оплата (придбання) Товару, який повертається, та якщо розрахунок відбувався із застосуванням банківської картки, копію сліпу платіжного терміналу, що були видані у відділенні Транспортної компанії разом із Замовленням;

· інші документи, що видавалися разом з товаром, в яких зазначені дата продажу та гарантійні зобов’язання (за наявності).

 1. Порядок оформлення повернення грошових коштів Покупцеві.

9.4.1. У випадку отримання Товару у відділенні Транспортної компанії, повернення коштів за повернутий Товар можливе лише безготівковим розрахунком, а саме:

· з поточного рахунку Продавця на поточний рахунок у національній валюті України Покупця, відкритий в банку, який є резидентом України, в тому числі й на такий поточний рахунок Покупця, операції за якими можуть здійснюватися з використання електронних платіжних засобів (наприклад, особиста банківська платіжна картка).

 1. Реквізити для повернення коштів за повернутий Товар Покупець повинен вказати у Заяві на повернення. Повернення коштів готівкою неможливе за виключенням, якщо оплата вартості Товару була здійснена готівкою у магазині (центрі видачі замовлень Продавця).
 2. Повернення грошових коштів Покупцеві здійснюється за умови, що всі необхідні документи для повернення заповнені належним чином згідно з вимогами вказаними вище, протягом 7 (семи) робочих днів, але в будь-якому випадку не пізніше 30 (тридцяти) днів з моменту одержання Продавцем повідомлення від Покупця про розірвання Договору та отримання Товару. Після перерахування грошових коштів Продавець має право проінформувати Покупця шляхом направлення відповідного повідомлення на е-mail останнього.
 3. Покупець має право отримати Замовлення у відділенні Транспортної компанії або центрі видачі замовлень Продавця протягом 5 (п’яти) робочих днів, з урахуванням дня надходження відправлення (Замовлення) у відділення Одержувача (Покупця). Якщо Замовлення не було затребуване Одержувачем (Покупцем) у зазначений вище строк, таке відправлення (Замовлення) вважається не затребуваним (скасованим за ініціативою Покупця) і повертається Продавцеві.
 4. У Заяві на повернення товару вказується сума в розмірі вартості Товару, який повертається. Вартість за доставку Замовлення поверненню не підлягає.

 

 1. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
 2. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань, прийнятих на себе в рамках цього Договору, Продавець та Покупець несуть відповідальність відповідно до діючого законодавства України з урахуванням умов даного Договору.
 3. Покупець самостійно відповідає за правильність і своєчасність здійснених ним платежів. Суми, помилково зараховані Покупцем на рахунки третіх осіб, Продавцем не компенсуються та не відшкодовуються.
 4. Продавець не несе відповідальності за роботу інтернет провайдерів, операторів зв’язку, банківських установ, сервісів оплати Visa/MasterCard, в результаті яких необхідна інформація, дані не надійшли або надійшли із запізненням, були загублені або пошкоджені.

 

 1. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ
 2. Цей Договір вступає для Покупця в силу під час першого відвідання Покупцем Сайту і діє між Покупцем та Продавцем протягом усього періоду використання Покупцем Сайту, але в будь-якому випадку до повного виконання Сторонами своїх зобов’язань за цим Договором.

 

 1. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ
 2. Сторони звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання будь-якого з положень цього Договору, якщо це невиконання сталося внаслідок дії обставин непереборної сили, що знаходяться поза сферою контролю Сторони, яка не виконала зобов’язання. Такі обставини включають стихійне лихо, екстремальні погодні умови, пожежі, страйки, масові безладдя, прийняття відповідних актів органами державної влади тощо, але не обмежуються ними (далі – форс-мажорні обставини).
 3. Період звільнення від відповідальності починається з моменту сповіщення стороною, що не виконала зобов’язання, про форс-мажорні обставини і закінчується моментом припинення їхньої дії (ліквідації їхніх наслідків).
 4. Факти існування та тривалості форс-мажорних обставин підтверджуються документами компетентних органів, що уповноважені посвідчувати форс-мажорні обставини відповідно до законодавства України, в тому числі Торгово-промислової палати України.

 

 1. ОБРОБКА ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ
 2. У відповідності з вимогами Закону України «Про захист персональних даних» від 1 червня 2010 року № 2297-VI Продавець гарантує конфіденційність всієї інформації, наданої Покупцем. Персональні дані Покупця будуть зберігатися та оброблятися з використанням засобів автоматизації в базі персональних даних Продавця з метою надання інформації про товари, послуги, що реалізуються Продавцем, про рекламні акції, що проводяться Продавцем, відповідей на запити, вивчення та аналізу споживчого попиту, а також виконання Продавцем своїх зобов'язань перед споживачами товарів (послуг).
 3. Реєстрація на Сайті та/або оформлення Замовлення на Сайті означає надання згоди Покупцем на збирання, реєстрацію, накопичення, зберігання, адаптування, зміну, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізацію, передачу), знеособлення, знищення, персональних даних Покупця, у т.ч. на передачу (доступ до персональних даних розпорядникам, та на вимогу правоохоронних, судових, інших державних органів при виконанні ними покладених на них законами України повноважень, без отримання від Покупця додаткової згоди та без попереднього повідомлення про таку передачу (доступ). Згода на обробку персональних даних Покупця вступає в силу з моменту її надання та діє 50 (п’ятдесят) років, якщо вона не була відкликана відповідно до статті 8 Закону України «Про захист персональних даних» від 1 червня 2010 року № 2297-VI. Після закінчення строку дії цієї згоди персональні дані знищуються. Одночасно з наданням згоди на обробку персональних даних, Покупець засвідчує, що отримав повідомлення про включення його персональних даних до бази персональних даних Продавця із зазначеною вище метою, а також відомості про права суб’єкта персональних даних, визначені Законом України «Про захист персональних даних», і про осіб, яким передаються персональні дані, для виконання зазначеної мети.
 4. Шляхом реєстрації на Сайті, Покупець надає свою згоду на отримання інформації із останніми новинами, новими надходженнями, спеціальними пропозиціями та оголошення про продаж через електронні повідомлення, в тому числі через систему «Viber», «WhatsApp», «Telegram» або інший месенджер, e-mail, SMS, MMS тощо. Покупець має право відключити розсилку на свій e-mail, месенджер або телефон, звернувшись з відповідною заявою до Продавця або скориставшись відповідною функцією на Сайті.

 

 1. ОСОБЛИВІ УМОВИ
 2. Кожна Сторона гарантує іншій Стороні, що вона володіє необхідною дієздатністю та всіма правами і повноваженнями, необхідними та достатніми для укладання і виконання цього Договору відповідно до його умов.
 3. Одностороння зміна умов укладеного Договору чи відмова виконувати умови укладеного Договору є неприпустимою. Жодна зі Сторін цього Договору не має права передавати свої права та обов’язки третім особам.
 4. Продавець самостійно відповідно до вимог чинного законодавства визначає умови цього Договору та зміст додатків до нього, які є його невід’ємними частинами. Продавець має право самостійно змінювати та/або доповнювати умови цього Договору та зміст додатків до нього, включаючи предмет Договору. При цьому Продавець гарантує та підтверджує, що розміщена на його офіційному сайті поточна редакція тексту даної публічної оферти є умовами публічного договору у розумінні ст. 633 Цивільного кодексу України та є дійсною.

 

 1. ІНШІ УМОВИ
 2. У разі виникнення питань чи претензій Покупець має право звернутися в службу підтримки клієнтів інтернет-магазину «OMA FITNESS» за телефонами, вказаними на сайті: + 38 044 383 22 44; + 38 097 278 22 44; + 38 095 590 22 44; + 38 093 609 22 44, +38 050 207 00 04. Режим роботи: Пн-Сб: з 09:00 до 20:00, Нд: вихідний (усі дзвінки тарифікуються згідно тарифів вашого оператора зв'язку) або звернутися на e-mail: customerservice@oma-fitness.com.ua, де вказати суть питання / пропозиції, своє ім’я та прізвище, а також зворотну адресу. Продавець, отримавши письмову заяву, розглядає її протягом не більше як 30 (тридцяти) календарних днів з моменту її отримання та надає письмову (або у формі, у якій просить Покупець) відповідь.
 3. З метою покращення якості обслуговування, телефонна розмова Покупця з представником інтернет-магазину «OMA FITNESS» може бути записана.
 4. Режим роботи інтернет-магазину «OMA FITNESS»:

· Online - цілодобово;

· Call-центр - Пн-Сб: з 09:00 до 20:00, Нд: вихідний.

Суперечки між Сторонами вирішуються шляхом переговорів, а в разі недосягнення згоди щодо спільного вирішення питання, розглядаються судом у порядку, передбаченому чинним законодавством України.

 1. Адреси і номери телефонів органів, що забезпечують захист прав споживачів, можна дізнатися за адресою: https://dpss.gov.ua/zvyazkizgromadskistyu/zvernennya-gromadyan.

 

 1. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ
 2. Цей Договір є цивільно-правовою угодою. Інтернет-магазин «OMA FITNESS» залишає за собою право як змінити цей Договір, так і ввести в дію новий договір. Подібні зміни вступають в силу з моменту їх розміщення на Сайті. Використання користувачем (Покупцем) матеріалів Сайту після зміни Договору автоматично означає їх прийняття.
 3. Сайт є об'єктом права інтелектуальної власності інтернет-магазину «OMA FITNESS». Всі виключні майнові авторські права на Сайт належать інтернет-магазину «OMA FITNESS». Використання Сайту користувачем (Покупцем) можливе виключно в рамках цього Договору та законодавства України.
 4. Всі торгові марки та назви, на які даються посилання в матеріалах Сайту, є власністю їх відповідних власників.
 5. Цей Договір оформлений і регулюється законодавством України.
 6. Всі суперечки, що виникають між Сторонами, вирішуються відповідно до чинного законодавства України.

 

17. РЕКВІЗИТИ ПРОДАВЦЯ

 

________________________

________________________

________________________